CSR là gì?

CSR là một đoạn ký tự đã được mã hoá để gửi đến tổ chức phát hành chứng chỉ số SSL (CA), thông qua nó để yêu cầu cấp phát chứng chỉ số cho bạn.

CSR chứa thông tin gì?

TênGiải thíchVí dụ
Common NameTên miền đầy đủ (FQDN).huongdanssl.com
OrganizationTên theo đăng ký của tổ chức/công ty. Công Ty ABC
Organizational UnitBộ phận/phòng ban chịu trách nhiệm xử lý chứng chỉ số nàyIT
City/LocalityNơi tổ chức hoạt độngHanoi
State/County/RegionBang, khu vựcHanoi
Country2 chữ cái của nước theo chuẩn ISOVN
Email addressThư liên hệwebmaster@huongdanssl.com
Public KeyKhoá công cộngSẽ được tự tạo

CSR nhìn như thế nào?

Hầu hết các CSR được tạo ra theo định dạng PEM được mã hóa theo chuẩn Base-64.  Bạn có thể xem nó giống bên dưới:

-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
MIICsTCCAZkCAQAwbDELMAkGA1UEBhMCVk4xGDAWBgNVBAMMD2h1b25nZGFuc3Ns
LmNvbTEOMAwGA1UEBwwFSGFub2kxFjAUBgNVBAoMDUh1b25nIERhbiBTU0wxDjAM
BgNVBAgMBUhhbm9pMQswCQYDVQQLDAJJVDCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEP
ADCCAQoCggEBAKkt9RKQzcu4OgUnBFG7emmc8/Sr3NBMJbZKNqI8ThilZuKrQ16s
QdfHB546ZpwALTyhICWelfW3o4nEUODY0NV6uu36SlRawFinTosgqJ72vTFXDzJ9
mOdZYbOyvqWIg+7teVzDxHkRAixLtQyw0GsQ/6XSCnUEyQcDw9uc9rg3DvMGU+cp
pR7uJG0UxORbhhc7Ee+bDNObiDBilRrss3BCdmBPLzDedUqvvI0fb4o2/uIrOtvm
m+nJ7aKZ8lawOB4f86HJ2DG0hO8i9zyo/lsk0oIUp+W2QWLDQFuQDEA2+pZtVmOz
vqB4VQSgK5RQkUCUyxjSs7gr/F/mxbmnXZkCAwEAAaAAMA0GCSqGSIb3DQEBCwUA
A4IBAQCSX336Yr/lru+OE4toxcFn0PxKHnIdpMpIhIOhmQgCgvc+eF/LrS3LnTzZ
stvQm6W6Ak2lDLiqFi0YW5818vKAoH5F7+E4q9d0LdpEmpSiVDt4WAiDs8cMnN0t
wy5YlMxUOIkNsKr0C9NcFh64OGg2o9ZV58bVVs1ZSZdRiJdwbD3kAk0tABCHricR
8u3iR0xdqxJKkjE4GeccLIBI50gLG23ioV0HL0FHeWrfOEDgF1ifoq/Xld9iuruh
GSZ7vugkwDHxbdbJSks86+IbuKKZ4ICmucGgxRl6HLF1j0xGq1izKmaqJbXPiFcE
Lw5MSPdHdXFAY5MWHEUEjwRNPG9C
-----END CERTIFICATE REQUEST-----

Bạn có thể tìm hiểu thêm cách mua SSL tại bài viết này

You may also like...