CSR

CSR được viết tắt từ chữ Certificate Signing Request – tạm dịch là Yêu cầu ký chứng chỉ. CSR là một đoạn ký tự đã được mã hoá để gửi đến Tổ chức phát hành chứng chỉ số SSL (CA) khi yêu cầu cấp phát chứng chỉ số SSL.

Nó thường được tạo trên máy chủ nơi chứng chỉ sẽ được cài đặt và nó chứa thông tin bao gồm : tên tổ chức, tên thường gọi (tên miền), địa phương và quốc gia. Nó cũng chứa khóa công khai sẽ được bao gồm trong chứng chỉ. Một khóa riêng – private key – thường được tạo ra cùng lúc bạn tạo CSR.

Lưu ý: Tổ chức phát hành chứng chỉ sẽ sử dụng CSR để tạo chứng chỉ số SSL của bạn. Chứng chỉ được tạo bằng một CSR cụ thể sẽ chỉ hoạt động với khóa riêng được tạo bằng với CSR đó. Vì vậy, nếu bạn mất khóa riêng, chứng chỉ sẽ không hoạt động nữa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.