diễn đàn CA / B

Diễn đàn CA / B

Diễn đàn Trình duyệt Chứng nhận, còn được gọi là Diễn đàn CA / Trình duyệt, là một tập đoàn tự nguyện của các cơ quan chứng nhận, nhà cung cấp phần mềm trình duyệt Internet, hệ điều hành và các ứng dụng hỗ trợ PKI khác ban hành các hướng dẫn ngành quản lý việc phát hành và quản lý X.509 v.3 chứng chỉ kỹ thuật số gắn vào một mỏ neo tin cậy được nhúng trong các ứng dụng đó. Hướng dẫn của nó bao gồm các chứng chỉ được sử dụng cho giao thức SSL / TLS và ký mã, cũng như bảo mật hệ thống và mạng của các cơ quan cấp chứng chỉ.