Private key

Private Key là khoá riêng hay khoá cá nhân, nó được sinh ra cùng lúc bạn tạo CSR. Chứng chỉ SSL 2048 bit và khóa riêng (trên máy chủ) được gọi là cặp khóa bất đối xứng. Điều này có nghĩa là một khóa được sử dụng để mã hóa dữ liệu (khóa chung / chứng chỉ SSL) và khóa còn lại được sử dụng để giải mã dữ liệu (khóa riêng được lưu trữ trên máy chủ).