Category: Hỗ Trợ SSL

Cài SSL – WHM (Web Host Manager)

Hướng dẫn cài chứng chỉ số SSl cho website sử dụng trình quản lý WHM – Web Host Manager. Cách cài đặt dễ dàng qua giao diện người dùng thân thiện.

Hướng dẫn cài đặt chứng chỉ số SSL: Microsoft Exchange Server 2016

Cài đặt và cấu hình chứng chỉ số SSL trên Microsoft Exchange 2016 Server Khi đã có chứng chỉ số SSL, giờ đến lúc cài đặt vào máy chủ để sử dụng: Bước 1 – Copy chứng chỉ số SSL được cấp phát lên server của bạn Bước 2 – Truy cập vào EAC và đăng nhập Bước 3 – Bên trái Sidebar, nhấp Servers và chọn Certificates...

Hướng dẫn Cài đặt SSL cho Cpanel

Để cài đặt chứng chỉ của bạn trong máy chủ Apache/Cpanel, vui lòng làm theo các hướng dẫn dưới đây: Đăng nhập vào Cpanel Nhấp chọn SSL/TLS -> Install and Manage SSL for your site (HTTPS) -> Manage SSL sites. Lựa chọn Tên miền sẽ sử dụng giấy chứng nhận trong danh sách. Hệ thống sẽ cố gắng lấy...

CSR là gì?

CSR là một đoạn ký tự đã được mã hoá để gửi đến tổ chức phát hành chứng chỉ số SSL (CA), thông qua nó để yêu cầu cấp phát chứng chỉ số cho bạn. CSR chứa thông tin gì? Tên Giải thích Ví dụ Common Name Tên miền đầy đủ (FQDN). huongdanssl.com Organization Tên theo đăng ký của...

Chứng chỉ SSL gặp vấn đề về thương hiệu?

Nhà phát hành SSL (CA) quản lý và kiểm tra thủ công các đơn hàng có dấu hiệu vi phạm thương hiệu, khi bạn nhận được một thông báo đại loại như “Đơn hàng gặp vấn đề THƯƠNG HIỆU, xin đợi…“. Thường mất khoản 24 đến 48 giờ cho việc này, đôi khi cũng có thể lâu hơn, đến...

SSL root Zimbra: Comodo Root intermediate DV

Tập tin Comodo Root intermediate với xác minh Tên miền (DV) dành cho các máy chủ Mail Zimbra Thay thế tập tin tenmien.ca-bundle bạn nhận được bằng Root intermediate sau: —–BEGIN CERTIFICATE—–MIIENjCCAx6gAwIBAgIBATANBgkqhkiG9w0BAQUFADBvMQswCQYDVQQGEwJTRTEUMBIGA1UEChMLQWRkVHJ1c3QgQUIxJjAkBgNVBAsTHUFkZFRydXN0IEV4dGVybmFsIFRUUCBOZXR3b3JrMSIwIAYDVQQDExlBZGRUcnVzdCBFeHRlcm5hbCBDQSBSb290MB4XDTAwMDUzMDEwNDgzOFoXDTIwMDUzMDEwNDgzOFowbzELMAkGA1UEBhMCU0UxFDASBgNVBAoTC0FkZFRydXN0IEFCMSYwJAYDVQQLEx1BZGRUcnVzdCBFeHRlcm5hbCBUVFAgTmV0d29yazEiMCAGA1UEAxMZQWRkVHJ1c3QgRXh0ZXJuYWwgQ0EgUm9vdDCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBALf3GjPm8gAELTngTlvtH7xsD821+iO2zt6bETOXpClMfZOfvUq8k+0DGuOPz+VtUFrWlymUWoCwSXrbLpX9uMq/NzgtHj6RQa1wVsfwTz/oMp50ysiQVOnGXw94nZpAPA6sYapeFI+eh6FqUNzXmk6vBbOmcZSccbNQYArHE504B4YCqOmoaSYYkKtMsE8jqzpPhNjfzp/haW+710LXa0Tkx63ubUFfclpxCDezeWWkWaCUN/cALw3CknLa0Dhy2xSoRcRdKn23tNbE7qzNE0S3ySvdQwAl+mG5aWpYIxG3pzOPVnVZ9c0p10a3CitlttNCbxWyuHv77+ldU9U0WicCAwEAAaOB3DCB2TAdBgNVHQ4EFgQUrb2YejS0Jvf6xCZU7wO94CTLVBowCwYDVR0PBAQDAgEGMA8GA1UdEwEB/wQFMAMBAf8wgZkGA1UdIwSBkTCBjoAUrb2YejS0Jvf6xCZU7wO94CTLVBqhc6RxMG8xCzAJBgNVBAYTAlNFMRQwEgYDVQQKEwtBZGRUcnVzdCBBQjEmMCQGA1UECxMdQWRkVHJ1c3QgRXh0ZXJuYWwgVFRQIE5ldHdvcmsxIjAgBgNVBAMTGUFkZFRydXN0IEV4dGVybmFsIENBIFJvb3SCAQEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADggEBALCb4IUlwtYj4g+WBpKdQZic2YR5gdkeWxQHIzZlj7DYd7usQWxHYINRsPkyPef89iYTx4AWpb9a/IfPeHmJIZriTAcKhjW88t5RxNKWt9x+Tu5w/Rw56wwCURQtjr0W4MHfRnXnJK3s9EK0hZNwEGe6nQY1ShjTK3rMUUKhemPR5ruhxSvCNr4TDea9Y355e6cJDUCrat2PisP29owaQgVR1EX1n6diIWgVIEM8med8vSTYqZEXc4g/VhsxOBi0cQ+azcgOno4uG+GMmIPLHzHxREzGBHNJdmAPx/i9F4BrLunMTA5amnkPIAou1Z5jJh5VkpTYghdae9C8x49OhgQ=—–END CERTIFICATE———-BEGIN CERTIFICATE—–MIIFdDCCBFygAwIBAgIQJ2buVutJ846r13Ci/ITeIjANBgkqhkiG9w0BAQwFADBvMQswCQYDVQQGEwJTRTEUMBIGA1UEChMLQWRkVHJ1c3QgQUIxJjAkBgNVBAsTHUFkZFRydXN0IEV4dGVybmFsIFRUUCBOZXR3b3JrMSIwIAYDVQQDExlBZGRUcnVzdCBFeHRlcm5hbCBDQSBSb290MB4XDTAwMDUzMDEwNDgzOFoXDTIwMDUzMDEwNDgzOFowgYUxCzAJBgNVBAYTAkdCMRswGQYDVQQIExJHcmVhdGVyIE1hbmNoZXN0ZXIxEDAOBgNVBAcTB1NhbGZvcmQxGjAYBgNVBAoTEUNPTU9ETyBDQSBMaW1pdGVkMSswKQYDVQQDEyJDT01PRE8gUlNBIENlcnRpZmljYXRpb24gQXV0aG9yaXR5MIICIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICCgKCAgEAkehUktIKVrGsDSTdxc9EZ3SZKzejfSNwAHG8U9/E+ioSj0t/EFa9n3Byt2F/yUsPF6c947AEYe7/EZfH9IY+Cvo+XPmT5jR62RRr55yzhaCCenavcZDX7P0N+pxs+t+wgvQUfvm+xKYvT3+Zf7X8Z0NyvQwA1onrayzT7Y+YHBSrfuXjbvzYqOSSJNpDa2K4Vf3qwbxstovzDo2a5JtsaZn4eEgwRdWt4Q08RWD8MpZRJ7xnw8outmvqRsfHIKCxH2XeSAi6pE6p8oNGN4Tr6MyBSENnTnIqm1y9TBsoilwie7SrmNnu4FGDwwlGTm0+mfqVF9p8M1dBPI1R7Qu2XK8sYxrfV8g/vOldxJuvRZnio1oktLqpVj3Pb6r/SVi+8Kj/9Lit6Tf7urj0Czr56ENCHonYhMsT8dm74YlguIwoVqwUHZwK53Hrzw7dPamWoUi9PPevtQ0iTMARgexWO/bTouJbt7IEIlKVgJNp6I5MZfGRAy1wdALqi2cVKWlSArvX31BqVUa/oKMoYX9w0MOiqiwhqkfOKJwGRXa/ghgntNWutMtQ5mv0TIZxMOmm3xaG4Nj/QN370EKIf6MzOi5cHkERgWPOGHFrK+ymircxXDpqR+DDeVnWIBqv8mqYqnK8V0rSS527EPywTEHl7R09XiidnMy/s1Hap0flhFMCAwEAAaOB9DCB8TAfBgNVHSMEGDAWgBStvZh6NLQm9/rEJlTvA73gJMtUGjAdBgNVHQ4EFgQUu69+Aj36pvE8hI6t7jiY7NkyMtQwDgYDVR0PAQH/BAQDAgGGMA8GA1UdEwEB/wQFMAMBAf8wEQYDVR0gBAowCDAGBgRVHSAAMEQGA1UdHwQ9MDswOaA3oDWGM2h0dHA6Ly9jcmwudXNlcnRydXN0LmNvbS9BZGRUcnVzdEV4dGVybmFsQ0FSb290LmNybDA1BggrBgEFBQcBAQQpMCcwJQYIKwYBBQUHMAGGGWh0dHA6Ly9vY3NwLnVzZXJ0cnVzdC5jb20wDQYJKoZIhvcNAQEMBQADggEBAGS/g/FfmoXQzbihKVcN6Fr30ek+8nYEbvFScLsePP9NDXRqzIGCJdPDoCpdTPW6i6FtxFQJdcfjJw5dhHk3QBN39bSsHNA7qxcS1u80GH4r6XnTq1dFDK8o+tDb5VCViLvfhVdpfZLYUspzgb8c8+a4bmYRBbMelC1/kZWSWfFMzqORcUx8Rww7Cxn2obFshj5cqsQugsv5B5a6SE2Q8pTIqXOi6wZ7I53eovNNVZ96YUWYGGjHXkBrI/V5eu+MtWuLt29G9HvxPUsE2JOAWVrgQSQdso8VYFhH2+9uRv0V9dlfmrPb2LjkQLPNlzmuhbsdjrzch5vRpu/xO28QOG8=—–END CERTIFICATE———-BEGIN CERTIFICATE—–MIIGCDCCA/CgAwIBAgIQKy5u6tl1NmwUim7bo3yMBzANBgkqhkiG9w0BAQwFADCBhTELMAkGA1UEBhMCR0IxGzAZBgNVBAgTEkdyZWF0ZXIgTWFuY2hlc3RlcjEQMA4GA1UEBxMHU2FsZm9yZDEaMBgGA1UEChMRQ09NT0RPIENBIExpbWl0ZWQxKzApBgNVBAMTIkNPTU9ETyBSU0EgQ2VydGlmaWNhdGlvbiBBdXRob3JpdHkwHhcNMTQwMjEyMDAwMDAwWhcNMjkwMjExMjM1OTU5WjCBkDELMAkGA1UEBhMCR0IxGzAZBgNVBAgTEkdyZWF0ZXIgTWFuY2hlc3RlcjEQMA4GA1UEBxMHU2FsZm9yZDEaMBgGA1UEChMRQ09NT0RPIENBIExpbWl0ZWQxNjA0BgNVBAMTLUNPTU9ETyBSU0EgRG9tYWluIFZhbGlkYXRpb24gU2VjdXJlIFNlcnZlciBDQTCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAI7CAhnhoFmk6zg1jSz9AdDTScBkxwtiBUUWOqigwAwCfx3M28ShbXcDow+G+eMGnD4LgYqbSRutA776S9uMIO3Vzl5ljj4Nr0zCsLdFXlIvNN5IJGS0Qa4Al/e+Z96e0HqnU4A7fK31llVvl0cKfIWLIpeNs4TgllfQcBhglo/uLQeTnaG6ytHNe+nEKpooIZFNb5JPJaXyejXdJtxGpdCsWTWM/06RQ1A/WZMebFEh7lgUq/51UHg+TLAchhP6a5i84DuUHoVS3AOTJBhuyydRReZw3iVDpA3hSqXttn7IzW3uLh0nc13cRTCAquOyQQuvvUSH2rnlG51/ruWFgqUCAwEAAaOCAWUwggFhMB8GA1UdIwQYMBaAFLuvfgI9+qbxPISOre44mOzZMjLUMB0GA1UdDgQWBBSQr2o6lFoL2JDqElZz30O0Oija5zAOBgNVHQ8BAf8EBAMCAYYwEgYDVR0TAQH/BAgwBgEB/wIBADAdBgNVHSUEFjAUBggrBgEFBQcDAQYIKwYBBQUHAwIwGwYDVR0gBBQwEjAGBgRVHSAAMAgGBmeBDAECATBMBgNVHR8ERTBDMEGgP6A9hjtodHRwOi8vY3JsLmNvbW9kb2NhLmNvbS9DT01PRE9SU0FDZXJ0aWZpY2F0aW9uQXV0aG9yaXR5LmNybDBxBggrBgEFBQcBAQRlMGMwOwYIKwYBBQUHMAKGL2h0dHA6Ly9jcnQuY29tb2RvY2EuY29tL0NPTU9ET1JTQUFkZFRydXN0Q0EuY3J0MCQGCCsGAQUFBzABhhhodHRwOi8vb2NzcC5jb21vZG9jYS5jb20wDQYJKoZIhvcNAQEMBQADggIBAE4rdk+SHGI2ibp3wScF9BzWRJ2pmj6q1WZmAT7qSeaiNbz69t2Vjpk1mA42GHWx3d1Qcnyu3HeIzg/3kCDKo2cuH1Z/e+FE6kKVxF0NAVBGFfKBiVlsit2M8RKhjTpCipj4SzR7JzsItG8kO3KdY3RYPBpsP0/HEZrIqPW1N+8QRcZs2eBelSaz662jue5/DJpmNXMyYE7l3YphLG5SEXdoltMYdVEVABt0iN3hxzgEQyjpFv3ZBdRdRydg1vs4O2xyopT4Qhrf7W8GjEXCBgCq5Ojc2bXhc3js9iPc0d1sjhqPpepUfJa3w/5Vjo1JXvxku88+vZbrac2/4EjxYoIQ5QxGV/Iz2tDIY+3GH5QFlkoakdH368+PUq4NCNk+qKBR6cGHdNXJ93SrLlP7u3r7l+L4HyaPs9Kg4DdbKDsx5Q5XLVq4rXmsXiBmGqW5prU5wfWYQ//u+aen/e7KJD2AFsQXj4rBYKEMrltDR5FL1ZoXX/nUh8HCjLfn4g8wGTeGrODcQgPmlKidrv0PJFGUzpII0fxQ8ANAe4hZ7Q7drNJ3gjTcBpUC2JD5Leo31Rpg0Gcg19hCC0Wvgmje3WYkN5AplBlGGSW4gNfL1IYoakRwJiNiqZ+Gb7+6kHDSVneFeO/qJakXzlByjAA6quPbYzSf+AZxAeKCINT+b72x—–END CERTIFICATE—–

Hướng dẫn cài đặt chứng chỉ số SSL cho Zimbra Mail Server

Bạn sẽ cần chuẩn bị: chứng chỉ của bạn, khoá trung gian và khoá riêng ( certificate, intermediate certificates, private key) – Lưu ý, tập tin trung gian hãy dùng ở bài viết này A. Zimbra Administration Console – Giao diện webB. Zimbra Certificate Manager – Giao diện dòng lệnh A. Hướng dẫn cài đặt chứng chỉ số SSL qua...