Lỗi mixed content khiến không hiện ổ khoá SSL

Sau khi kiểm tra đã cài đặt thành công chứng chỉ số SSL trên máy chủ, bạn vẫn bị trình duyệt báo lỗi như hình sau:

not fully secure
Hãy kiểm tra website của bạn và chắc chắn rằng tất cả tài nguyên của website phải được tải từ liên kết “https://”

Đối với trình duyệt Chrome, Cách kiểm tra như bên dưới hình:

  • Bạn vào dấu 3 chấm đứng 
  • Ở trình đơn mới xuất hiện, chọn More tools > Developer tools
  • Chọn phần Console, và tìm nội dung được cảnh báo Mixed Content

Như ví dụ dưới, có 26 phần Mixed Content và bạn cần phải điều chỉnh ở website của bạn.

Nguyên tắc là để load https có ổ khoá, tất cả nội dung phải được load từ link https, nếu có bất kì 1 nội dung nào còn load từ link http thì không được.

ổ khoá sẽ hiện khi tất cả tài nguyên dùng https
ổ khoá sẽ không hiện nếu có chỉ 1 link là http://


You may also like...