Tagged: ca/b

SSL sẽ không có thông tin dữ liệu OU từ 1 tháng 7 năm 2022

Thông tin trường Tên tổ chức (OU) sẽ không còn được đưa vào chứng chỉ SSL / TLS mới, được gia hạn và/ hoặc cấp lại. (Thay đổi này chỉ ảnh hưởng đến bạn nếu công ty của bạn sử dụng lĩnh vực này để lưu trữ hồ sơ, phân biệt các dịch vụ hoặc các hoạt động khác.)