Tagged: cài ssl iis

Nhập file PFX để cài SSL cho IIS 7 – IIS 8 – IIS 10

Máy chủ Windows sử dụng file .pfx (PKCS12 ) chứa cả chứng chỉ công khai (chứng chỉ SSL, chứng chỉ trung gian, chứng chỉ gốc) và khóa cá nhân được liên kết lại. Khóa riêng tư nằm trên máy chủ bạn đã sử dụng để tạo CSR.