Tagged: đổi tên

Comodo CA chính thức đổi tên thành Sectigo

Theo họ, tên mới này để tránh sự nhầm lẫn trên thị trường và đại diện tốt hơn cho các sản phẩm được họ cung cấp, đây cũng là thời điểm mà một năm trước Comodo đã về tay Francisco Partners.