Tagged: exchange

Tạo CSR Microsoft Exchange Server 2016 như thế nào?

Bài viết sẽ hướng dẫn bạn cách tạo CSR trên Exchange Server 2016 để yêu cầu cấp phát SSL Bước 1 – Truy cập Exchange Admin Center (EAC) Step 2 – Tìm đến trang credentials , Gõ vào Domain/username của bạn và nhập Password để đăng nhập Step 3 – Sidebar bên trái, chọn Servers và chọn Certificates từ danh mục Bước 4 – Trên trang certificates, chọn máy chủ của bạn Bước 5 – Tại...

Hướng dẫn cài đặt chứng chỉ số SSL: Microsoft Exchange Server 2016

Cài đặt và cấu hình chứng chỉ số SSL trên Microsoft Exchange 2016 Server Khi đã có chứng chỉ số SSL, giờ đến lúc cài đặt vào máy chủ để sử dụng: Bước 1 – Copy chứng chỉ số SSL được cấp phát lên server của bạn Bước 2 – Truy cập vào EAC và đăng nhập Bước 3 – Bên trái Sidebar, nhấp Servers và chọn Certificates...